ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,077
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,574
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,141
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์

          คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่   ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์ที่   ๔   การอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่   ๕   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่   ๗   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่   ๑   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          เป้าประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมและขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนและภาคเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจในชุมชน การพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบูรณาการ ระหว่างกลุ่ม มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๓   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

          เป้าประสงค์: ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๔   การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          เป้าประสงค์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๕   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          เป้าประสงค์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ได้รับการส่งเสริม

ด้านการศึกษา เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและเหมาะสม

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๖   การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

          เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความสามัคคีและตระหนักในการมีส่วนร่วมในชุมชน การให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่   ๗   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

          เป้าประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาลพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์