ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 
         จากสภาพทางกายภาพ และลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาของชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม ทำให้ทราบถึงทิศทาง และแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนที่จะสามารถกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาและเทศบาลได้ดังนี้
  
   1.1 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ   โดยใช้โอกาสความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  และอัญเชิญแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารท้องถิ่นให้      เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

    1.2 มุ่งเน้นการปรับปรุงและขยายระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของชุมชนในด้านการคมนาคม การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ การบริการขนส่ง

     1.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     โดยประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

    1.4  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
 
    1.5  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นอยู่ในชุมชน ให้ได้ระดับคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับ

    1.6  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ  ตามแนวทางและหลักเกณฑ์คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญภารกิจ   (Mission)           
 
 
ภารกิจ หรือพันธกิจ หลักของเทศบาลตำบลท่าข้าม   มี   4   ภารกิจ  คือ
    
   1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีกระบวนการวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล

    2. บริหารจัดการทรัพยากรรายได้ทั้งที่จัดเก็บได้เอง  และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชน
 
   3. การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดมลพิษ จัดระบบการ ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และบริการสาธารณะให้มีมาตรฐานและเพียงพอ  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

   4. ปรับปรุง พัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุข  อนุรักษ์และสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสัยทัศน์