ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
2,077
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,574
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,141
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243


อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

และ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

"(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว"

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก"

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙) เทศพาณิชย์

 

โดยจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ของผู้บริหารท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่

  1. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การให้บริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง สามารถรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาว
  2. ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
  3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน
  4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นคนมีคุณภาพดีทั้งร่างกายสติปัญญาและจิตใจ
  5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด
  6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีการสืบทอดเป็นเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น
  7. เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้านและพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดีมาก