ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกาสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 12 เม.ย. 2566
2มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกรประเมินผลกาสรปฏิบัติงานของข้าราชการครู1 มี.ค. 2566
3อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการบรรจุใหม่7 ก.พ. 2566
4ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน2 ก.พ. 2566
5ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล พ.ศ.256610 ม.ค. 2566
6ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 256610 ม.ค. 2566
7การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้าม 2566 ประจำปี พ.ศ. 25669 ม.ค. 2566
8แผนพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2564 - 25665 ม.ค. 2566
9ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2 ธ.ค. 2565
10กำหนดมาตรฐานเงิบตอบแทนพิเศษ 25581 ธ.ค. 2565
11ประกาศแบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไป เเละประเภทวิชาการ15 พ.ย. 2565
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปี 25663 ต.ค. 2565
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565
14ประกาศมาตรฐาน กรณีบรรจุบุคคลในสังกัด อปท. สถานการณ์โควิค 20198 ก.ย. 2565
15หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
16ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง18 เม.ย. 2562
17ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 256028 มิ.ย. 2560
18ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น18 ส.ค. 2557

1