ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
474
เดือนที่แล้ว
771
ปีนี้
1,245
ปีที่แล้ว
9,904
ทั้งหมด
21,339
ไอพี ของคุณ
34.204.191.0


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม ชั้น 2

-ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

-ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง พิจารณา

3.1  ญัตติ   โอนเงินมาตั้งเป็นรายการใหม่

3.2  ญัตติ   ขออนุมัติโอนเงินเพิ่ม

3.3  ญัตติ   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

3.4  ญัตติ   การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563

-ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง อื่นๆ

12 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม โดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ส่วนราชการเเละรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อจัดเตรียมโครงการรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมตามนโยบายอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เทศบาลตำบลท่าข้าม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 
05 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ บริเวณหน้าตลาดสดฮอด เพื่อรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หมอกควัน เเละเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจให้กับ พ่อค้าเเม่ค้า ประชาชนที่มาซื้อของ เวลา 15.00 น. ณ ตลาดสดฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 
05 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลท่าข้ามนำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุท่าข้ามปัจฉิมวัย รุ่น3 วันที่ 29-31 มกราคม 2563 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้จัดอบรมในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเเละศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ,วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) จ. น่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองน่าน เเละวัดพระธาตุซ่อแฮ (พระอารามหลวง) จ. แพร่ 

31 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม จัดโครงการ สิ่งแวดล้อมดี มีสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย โดย นายสมเกียรติ เวคีวิทยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิด โครงการ สิ่งแวดล้อมดี มีสุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ในครั้งนี้ มีเด็กๆ นักเรียน ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้ามและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับความรู้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี และทำให้ ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง โดยมี นายนิรันดร์ ปันติ๊บ ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นวิทยากร เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 
28 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม เดินขบวนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 2563 โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดินขบวนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า การมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอฮอด ( kick o ff ) ประจำปี 2563 โดยเดินขบวนตั้งแต่ หน้าร้านสุรพลอำเภอฮอด ถึง ที่ว่าการอำเภอฮอด

27 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ข้าม ได้จัดกีฬา “ท่าข้ามเกมส์ 2563” มหกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ เขตเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดงาน กีฬา “ท่าข้ามเกมส์ 2563 ” เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้จัดกีฬา “ท่าข้ามเกมส์ 2563” มหกรรมการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ เขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ลอง บ้านท่าข้ามใต้ บ้านกองหิน บ้านวังลุง บ้านห้วยส้มป่อย บ้านหลังกาด บ้านโป่ง 07.00 น. เริ่มเดินขบวนพาเหรด ณ ถนนหน้าร้านสุรพลพานิชฮอด ถึง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ภายในงานมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก ขบวนพาเหรด กองเชียร์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 
22 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิด “โครงการ หนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน”  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องกฎจราจร การป้องกันอุบัติเหตุลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ในการสวมหมวกนิรภัย โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรฮอด มาให้ความรู้ในโครงการ หนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

20 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ พระครูรัตนวราภิรม (อินถา อภินนฺโท) เวลา 19.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2563 และในวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูรัตนวราภิรม (อินถา อภินนฺโท) อายุ 66 พรรษา 22 อดีตเจ้าอาวาส วัดรัตนวราราม (ห้วยส้มป่อย) ณ เมรุชั่วคราว วัดรัตนวราราม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

19 มกราคม 2563

ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ ” 5 ธันวาคม 2562 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดศิลานิมิต บ้านกองหิน เวลา 6.00 น. และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด เวลา 08.00 น.

13 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้ามนำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าข้าม ศึกษาดูงาน โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง , องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 

13 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กเเห่งชาติ 2563 เพื่อให้เด็กในเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แสดงความสามารถของตนเอง และเพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น รวมถึงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน ตามที่ควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเด็กนักเรียน เกมส์มัจฉาพาโชค สไลเดอร์ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และอีกมากมาย คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ซึ่งกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 
11 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล ได้มอบผ้าห่มนวม ครอบครัวละ 1 ผืน ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม 7 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาว

 
06 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่) เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่มุ่งเน้นการใช้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้เกิดความสุข ร่มเย็น เป็นกุศล ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคลนายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

01 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดยดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563บริการประชาชนที่สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกและรู้สึกปลอดภัยรวมถึงบริการข้อมูลข่าวสารการเดินทางในเขตพื้นที่ โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคลนายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม

27 ธันวาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (77 รายการ)