ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,320
ปีนี้
18,659
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
78,434
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

    
    เทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอฮอด ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 88 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตการปกครองทั้งหมดประมาณ 1,596 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 6 ตำบล คือ ตำบลหางดง ตำบลบ้านตาล ตำบลฮอด ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี และตำบลนาคอเรือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 54 หมู่บ้าน
    
      เทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอฮอด มีเขตการปกครองรวม 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลหางดง มีพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 250+ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2506 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

 

เทศบาลตำบลท่าข้าม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ      ติดต่อกับตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
ทิศใต้         ติดต่อกับบ้านหางดง หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเด่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านดอยคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด

 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ


    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบอยู่ติดกับเชิงเขา มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำแจ่ม ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ใกล้เคียงกับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความชุมชื้น ประมาณ เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และไดรับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากตอนเหนือของประเทศจีน ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


    การคมนาคม / ขนส่ง การคมนาคม / ขนส่ง เทศบาลตำบลท่าข้าม มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยสะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ สำคัญ คือ
  
    1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง) เป็นเส้นทางสายหลักที่สามารถใช้ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผ่านอำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
  
  2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1012 (ถนนสายฮอด – วังลุง) เป็นเส้นทางติดต่อภายในพื้นที่อำเภอฮอด ระหว่างตำบลหางดง ตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ

  
  3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1103 (ถนนสายฮอด – ดอยเต่า) เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอดอยเต่า และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
    การคมนาคม / ขนส่ง ที่สามารถติดต่อกับอำเภอฮอด และเทศบาลตำบลท่าข้ามได้สะดวก คือการคมนาคมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการคมนาคม / ขนส่งที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุด ในปัจจุบัน ทำให้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดและภายในอำเภอ โดยมีรถยนต์โดยสาร ประจำทาง ให้บริการดังนี้

 1. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย เชียงใหม่ – ฮอด สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และสายกรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
 
 2. รถยนต์โดยสารสี่ล้อเล็ก (สองแถว) สายฮอด – วังลุง สายฮอด – ดอยเต่า สายฮอด - อมก๋อย สายฮอด – แม่แจ่ม สายฮอด – จอมทอง และ สายฮอด - แม่สะเรียง
 
 3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1012 (ถนนสายฮอด – วังลุง) เป็นเส้นทางติดต่อภายในพื้นที่อำเภอฮอด ระหว่างตำบลหางดง ตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ
 
 4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1103 (ถนนสายฮอด – ดอยเต่า) เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอดอยเต่า และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 
     การคมนาคม / ขนส่ง ที่สามารถติดต่อกับอำเภอฮอด และเทศบาลตำบลท่าข้ามได้สะดวก คือการคมนาคมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการคมนาคม / ขนส่งที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุด ในปัจจุบัน ทำให้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดและภายในอำเภอ โดยมีรถยนต์โดยสาร ประจำทาง ให้บริการดังนี้
 
1. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย เชียงใหม่ – ฮอด สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และสายกรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน

2. รถยนต์โดยสารสี่ล้อเล็ก (สองแถว) สายฮอด – วังลุง สายฮอด – ดอยเต่า สายฮอด - อมก๋อย สายฮอด – แม่แจ่ม สายฮอด – จอมทอง และ สายฮอด - แม่สะเรียง