ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
718
เดือนที่แล้ว
1,630
ปีนี้
7,164
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
43,481
ไอพี ของคุณ
35.175.212.130
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ/ระบียบ/กฏหมาย แนวทางการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่)3 พ.ค. 2564
2หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลว.14 ธค. 63 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ. 2566-2570)3 พ.ค. 2564
3คู่มือ/ระบียบ/กฏหมาย กองสาธารณสุข3 พ.ค. 2564
4คู่มือ/ระบียบ/กฏหมาย กองสาธารณสุข3 พ.ค. 2564
5กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน พ.ศ. 25633 พ.ค. 2564
6กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่วยอาหาร พ.ศ. 25613 พ.ค. 2564
7กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
8กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25603 พ.ค. 2564
9กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป3 พ.ค. 2564
10กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ.25633 พ.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของอปท พ.ศ.25623 พ.ค. 2564
12สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการ จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 255511 มิ.ย. 2563
13พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 24968 มิ.ย. 2563
14พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒8 มิ.ย. 2563
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 25478 มิ.ย. 2563
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25418 มิ.ย. 2563
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25538 มิ.ย. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25478 มิ.ย. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25488 มิ.ย. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25598 มิ.ย. 2563

12  >> >|