ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,749
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
16,914
ปีที่แล้ว
16,223
ทั้งหมด
53,231
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน 2564)8 ต.ค. 2564
2ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าข้าม30 ก.ย. 2564
3ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลท่าข้าม30 ก.ย. 2564
4ประกาศ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ก.ย. 2564
5 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256427 ส.ค. 2564
6ประกาศ รายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สถานที่ วัน เวลาที่ทำการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานจ้าง 20 ส.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่องกำหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล27 พ.ค. 2564
8คำสั่ง คณะกรรมกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม27 พ.ค. 2564
9คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าข้าม21 พ.ค. 2564
10คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม21 พ.ค. 2564
11คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าข้าม21 พ.ค. 2564
12แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25641 เม.ย. 2564
13ประกาศ ปรับปรุงกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลท่าข้าม8 มี.ค. 2564
14ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน5 มี.ค. 2564
15ประกาศช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์1 ก.พ. 2564
16คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์1 ก.พ. 2564
17ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านร้องเรียน ร้องทุกข์1 ก.พ. 2564
18ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน19 ม.ค. 2564
19การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม13 ม.ค. 2564
20เเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา12 ม.ค. 2564

1234  >> >|