ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแสช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,027
เดือนที่แล้ว
3,221
ปีนี้
22,907
ปีที่แล้ว
23,458
ทั้งหมด
82,682
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180


5
เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม "เหล็กค้ำโพธิ์ โชว์งานศิลป์",เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม  ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม "เหล็กค้ำโพธิ์  โชว์งานศิลป์" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  และเป็นการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อที่จะช่วยให้ธรรมชาติประเทศไทยกลับมามีคตวามสมดุลเพิ่มมากขึ้น  โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามในการออกแบบลวดลายของเหล็กค้ำโพธิ์  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เหล็กค้ำโพธิ์  โชว์งานศิลป์" สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน  2564 ณ  วัดชัยชนะ (วัดท่าข้ามใต้) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลท่าข้าม หรือ โทร 053-461114  

01 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม  2564,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
25 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
05 มีนาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

 

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ

     1) มาตรการระยะเร่งด่วน

          1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น

               (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

               (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

          1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

               (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล

               (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

               (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

     2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

01 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอ/เขต ฮอด จังหวังเชียงใหม่ เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เเละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

ตั้งแต่ วันที่ 8 - 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 16.30 น.

-ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  = 1 คน

-ผู้สมัคร สมาชิกสภา   เขต 1           = 9 คน

-ผู้สมัคร สมาชิกสภา   เขต 2           = 7 คน

15 กุมภาพันธ์ 2564

สาระเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA 2564,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA),เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
29 มกราคม 2564

รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าข้าม  ,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th

เทศบาลตำบลท่าข้าม รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ สมัครฟรี

1. อายุตั้งเเต่ 50 ปี ขึ้นไป

2. ต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้

ตั้งเเต่ วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 

 

13 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โครงการงานศพปลอดเหล้า ชาวท่าข้ามลดโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าข้าม,เทศบาลท่าข้าม,thakamhod.go.th
15 ธันวาคม 2563

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 10  (136 รายการ)